Bechem cho ngành dệt

Các sản phẩm bôi trơn của BECHEM cho ứng dụng kéo sợi (Textile Spinning) đầy đủ giải sản phẩm cho tất cả các máy móc từ máy thổi  đến hoàn tất sản phẩm:

- Bechem High-Lub LT 2 EP

- Bechem Berusyth CU 250

- Bechem High-Lub HTA

- Bechem Ceritol CS 415 EP 00

- Kyodo Multemp PS 02

Bechem Berusyth GP 150

- Bechem Beruplex LI EP 2

- Bechem High-Lub Textile super

- Bechem Berutox M 21 EPK

- Bechem LC Spindle Oil

- Bechem Premium 00

- Bechem Berulub FR 43 Spray

- Bechem Beruspin High Grade 10

- Bechem Berugrea GSBM 220

- Bechem Berulub FR 16

- Bechem Berulub XP 719

- Raremax Super N

 

Các sản phẩm của BECHEM cho ứng dụng dệt nhuộm:

- Bechem Premium 0

- Bechem Berutox FH 28 KN

- Bechem Berutox M 21KN

- Bechem Beruplex HTA

- Bechem Berusyth CU 250

 

Go to top